Г. Бурмаа
Санхүүгийн тэнхмийн дэд профессор

Доктор, дэд профессор Г. Бурмаа МУИС-д суралцаж, “Даатгалын зах зээл” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан. Тэрээр Монгол Улсад даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэх, даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр олон улсын байгууллагуудын болон үндэсний хэмжээний төсөл, хөтөлбөрийг удирдах, зөвлөх хэлбэрээр ажиллаж ирсэн. Доктор Г. Бурмаа СЗХорооны “Даатгалын бодлогын зөвлөл”-ийн гишүүн, “Даатгалын боловсролыг дэмжих төв” ТББ-ын тэргүүн зэрэг сонгуульт ажлуудыг эрхэлдэг.

Нийтлэлүүд